Antidiscrimination Statement

Twin Aspen Dental Center
Discrimination is Against the Law

Twin Aspen Dental Center complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. [Name of covered entity] does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.
Twin Aspen Dental Center:
• Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
○ Qualified sign language interpreters
○ Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)
• Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
○ Qualified interpreters
○ Information written in other languages
You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Twin Aspen Dental Center
Discrimination is Against the Law

Twin Aspen Dental Center cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. [Name of covered entity] no excluye a las personas ni las trata de forma diferente debido a su origen étnico, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.
Twin Aspen Dental Center:
• Proporciona asistencia y servicios gratuitos a las personas con discapacidades para que se comuniquen de manera eficaz con nosotros, como los siguientes:
○ Intérpretes de lenguaje de señas capacitados.
○ Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, otros formatos).
• Proporciona servicios lingüísticos gratuitos a personas cuya lengua materna no es el inglés, como los siguientes:
○ Intérpretes capacitados.
○ Información escrita en otros idiomas.
También puede presentar un reclamo de derechos civiles ante la Office for Civil Rights (Oficina de Derechos Civiles) del Department of Health and Human Services (Departamento de Salud y Servicios Humanos) de EE. UU. de manera electrónica a través de Office for Civil Rights Complaint Portal, disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o bien, por correo postal a la siguiente dirección o por teléfono a los números que figuran a continuación:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Puede obtener los formularios de reclamo en el sitio web http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Twin Aspen Dental Center
Discrimination is Against the Law

Twin Aspen Dental Center tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính. [Name of covered entity] không loại trừ mọi người hoặc đối xử với họ khác biệt vì chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính.
Twin Aspen Dental Center:
• Cung cấp dịch vụ hỗ trợ miễn phí cho những người khuyết tật để giao tiếp với chúng tôi có hiệu quả, như:
○ Thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu đủ năng lực
○ Thông tin bằng văn bản ở các định dạng khác (chữ in lớn, âm thanh, định dạng điện tử có thể tiếp cận, các định dạng khác)
• Cung cấp miễn phí các dịch vụ ngôn ngữ cho những người có ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh, như:
○ Thông dịch viên đủ năng lực
○ Thông tin được trình bày bằng ngôn ngữ khác
Bạn cũng có thể nộp đơn khiếu nại về dân quyền lên U.S. Department of Health and Human Services (Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ), Office for Civil Rights (Văn Phòng Dân Quyền) bằng hình thức điện tử qua Office for Civil Rights Complaint Portal, có trên trang https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, hoặc qua đường bưu điện hoặc bằng điện thoại tại:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Các mẫu khiếu nại có trên trang http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

Twin Aspen Dental Center
Discrimination is Against the Law

Twin Aspen Dental Center የፌደራል ሲቪል መብቶችን መብት የሚያከብር ሲሆን በዘር፣ በቆዳ በቀለም ፣በዘር ሃረግ፣ በኣካል ብቃት፣ ወይም በጾታ መድልዎ ኣይፈጽምም። Twin Aspen Dental Center ሰዎችን በዘር፡ በቆዳ ቀለም፣ በዘር ሃረግ፣ በእድሜ፣ በኣካል ጉዳት ወይም በጾታ ማንንም ሰው ኣያገልም፤ ወይም በተለየ ሁኔታ አይመለከትም
Twin Aspen Dental Center:
• የኣካል ጉዳት ያለባቸውን ሰዎች ከእኛ ጋር እንዲግባቡ ለማስቻል የነጻ እርዳታ እና ኣገልግሎት ይሰጣል። ይህም ማለት :
○ ብቃት ያላቸው የምልከት ቛንቛ ተርጓሚዎች
○ በተለያዩ መልኮች የተዘጋጁ የጽሁፍ መረጃዎች (ተልቅ ያሉ የህትመት ጽሁፎች፡ ኦዲዮ፡ በቀላሉ መገኘት የሚችሉ የኤሌክትሮኒክ ፎርማቶች፣ ሌሎች ፎርማቶች)
• የመጀመሪያ ቋንቋቸው እንግሊዘኛ ላልሆነ ነጻ የትርጉም ኣገልግሎቶች ይሰጣል፤ ይህም ማለት:
○ ብቃት ያላቸው ተርጓሚዎች
○ በሌሎች ቋንቋዎች የተዘጋጁ መረጃዎች
የሲቪል መብቶችን ጥሰት ተፈጽሞብኛል ብለው በጽሁፍ ወደ U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights (ዩ ኤስ ዲፓርትመንት ኦፍ ሄልዝ ኤንድ ሂዩማን ሰርቪስስ)፣ Office for Civil Rights (ኦፊስ ፎር ሲቪል ራይትስ)፣ በኤሌክትሮኒካዊ መንገድ ወደ Office for Civil Rights Complaint Portal በሚከተለው አድራሻ ኣቤቱታ ማቅረብ ወይም ማመልከት ይችላሉ፡https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf ወይም በደብዳቤ ወይም በስልክ ወደሚከተለው ኣድራሻ ኣቤቱታዎን ማቅረብ ይችላሉ:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-868-1019, 800-537-7697 (መስማት ለተሳናቸው)
ክስ ማቅረቢያ ፎርሞችን በሚከተለው ድህረ-ገጽ ላይ ማግኘት ይችላሉ http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Twin Aspen Dental Center

Discrimination is Against the Law

يلتزم [Twin Aspen Dental Center] بقوانين الحقوق المدنية الفدرالية المعمول بها ولا يميز على أساس العرق أو اللون أو الأصل الوطني أو السن أو الإعاقة أو نوع الجنس. لا يستبعد [Twin Aspen Dental Center] الأشخاص أو يعاملهم على نحو مختلف بسبب النوع أو اللون أو الأصل الوطني أو السن أو الإعاقة أو نوع الجنس.
[Twin Aspen Dental Center]:
• يوفر مساعدات وخدمات مجانية للأشخاص من ذوي الإعاقات للتواصل بصورة فعالة معنا، مثل:
○ مترجمي لغة إشارة مؤهلين
○ معلومات كتابية بتنسيقات أخرى (مطبوعة بأحرف كبيرة، مواد صوتية، تنسيقات إلكترونية متيسرة، وغير ذلك من التنسيقات)
• يوفر خدمات لغوية مجانية للأشخاص الذين لغتهم الأساسية ليست الإنجليزية، مثل:
○ مترجمين مؤهلين
○ معلومات مكتوبة بلغات أخرى
يمكن أيضًا أن تتقدم بشكوى إلكترونيًا لوزارة Department of Health and Human Services (وزارة الخدمات الصحية والبشرية) ، مكتب Office for Civil Rights (مكتب الحقوق المدنية)، من خلال مكتب Office for Civil Rights Complaint Portal، المتوفر على الرابط https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf أو بالبريد أو الهاتف على:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-863-1019, 800-537-7697 (رقم هاتف الصم والبكم)
تتوافر نماذج الشكاوى على الرابط http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Twin Aspen Dental Center

Discrimination is Against the Law

 Twin Aspen Dental Center 遵守適用的聯邦民權法律規定,不因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別而歧視任何人。Twin Aspen Dental Center 不因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別而排斥任何人或以不同的方式對待他們。

Twin Aspen Dental Center:

 • 障人士免費提供各種援助和服務,以幫助他們與我們進行有效溝通,如:

○ 合格的手語翻譯員

○ 他格式提供的書面資訊(大號字體、音訊、無障礙電子格式、其他格式)

 • 向母語非英語的人員免費提供各種語言服務,如:

○ 合格的翻譯員

○ 以其他語言書寫的資訊

您還可以向 U.S. Department of Health and Human Services(美國衛生及公共服務部)的 Office for Civil Rights(民權辦公室)提交民權投訴,透過 Office for Civil Rights Complaint Portal以電子方式投訴:https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf,或者透過郵寄或電話的方式投訴:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C.20201

1-800-368-1019,800-537-7697 (TDD)(聾人用電信設備)

登入 http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html 可獲得投訴表格。

 

Twin Aspen Dental Center

Discrimination is Against the Law

 Twin Aspen Dental Center از قوانین حقوق مدنی فدرال مربوطه تبعیت می کند و هیچگونه

تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ پوست، اصلیت ملیتی، سن، ناتوانی یا جنسیت افراد قایل نمی شود.

Twin Aspen Dental Center بر اساس نژاد، رنگ پوست، اصلیت ملیتی، سن، ناتوانی یا جنسیت افراد ایشان را از خدمات محروم نمی کند و با آنها برخورد متفاوتی ندارد.

Twin Aspen Dental Center:

 • برای افرادی که ناتوانی دارند، برای برقرار کردن ارتباط موثر، کمک هایی بطور رایگان فراهم می کند، مانند:
  • مترجمین واجد شرایط زبان اشاره
  • اطلاعات نوشتاری به فرمت های دیگر (چاپ با حروف درشت، صوتی، فرمت های الکترونیک قابل دسترسی ساده، و فرمت های دیگر)
 • برای افرادی که زبان اولیه شان انگلیسی نیست خدمات زبانی رایگان ارایه می کند، مانند:
  • مترجمین شفاهی واجد شرایط
  • اطلاعات نوشتاری به زبانهای دیگر

می توانید از طریق U.S. Department of Health and Human Services (وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا)، Office for Civil Rights (اداره حمایت از حقوق مدنی)، شکواییه خود را ثبت نمایید. دسترسی الکترونیکی به این اداره از طریق Office for Civil Rights Complaint Portal به آدرس  https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf یا تماس از طریق ایمیل یا تلفن با آدرس زیر میسر است:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

فرم های مربوطه برای شکواییه در آدرس اینترنتی  http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html موجود است.

Twin Aspen Dental Center

Discrimination is Against the Law

Twin Aspen Dental Center respecte les lois fédérales en vigueur relatives aux droits civiques et ne pratique aucune discrimination basée sur la race, la couleur de peau, l’origine nationale, l’âge, le sexe ou un handicap. Twin Aspen Dental Center n’exclut et ne traite aucune personne différemment en raison de sa race, sa couleur de peau, son origine nationale, son âge, son sexe ou son handicap.

Twin Aspen Dental Center:

 • Fournit gratuitement des aides et services aux personnes handicapées afin de permettre une communication efficace avec nous, par exemple :

○ Interprètes qualifiés en langue des signes

○ Informations écrites dans d’autres formats (gros caractères, audio, formats électroniques accessibles, autres formats)

 • Fournit gratuitement des services linguistiques aux personnes dont la langue principale n’est pas l’anglais, par exemple :

○ Interprètes qualifiés

○ Informations écrites dans d’autres langues

Vous pouvez également déposer une réclamation concernant vos droits civiques auprès de l’U.S. Department of Health and Human Services (Département de la Santé et des Services Sociaux des États-Unis), Office for Civil Rights (Bureau des Droits Civiques), par voie électronique via l’Office for Civil Rights Complaint Portal, disponible à l’adresse https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, par courrier ou par téléphone à :

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Des formulaires de réclamation sont disponibles à l’adresse http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

Twin Aspen Dental Center

Discrimination is Against the Law

Twin Aspen Dental Center erfüllt geltenden bundesstaatliche Menschenrechtsgesetze und lehnt jegliche Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Herkunft, Alter, Behinderung oder Geschlecht ab.  Twin Aspen Dental Center lehnt den Ausschluss oder die unterschiedliche Behandlung von Menschen aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Herkunft, Alter, Behinderung oder Geschlecht ab.

Twin Aspen Dental Center:

 • Bietet kostenlose Hilfe und Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung zur effektiven Kommunikation, wie z. B.:

○ Qualifizierte Gebärdensprachen-Dolmetscher

○ Schriftliche Informationen in anderen Formaten (große Ausdrucke, Audio, zugängliche elektronische Formate, sonstige Formate)

 • Bietet kostenlose Sprachdienste für Menschen, deren Hauptsprache nicht Englisch ist, wie z. B.:

○ Qualifizierte Dolmetscher

○ Schriftliche Informationen in anderen Sprachen

Sie können ebenfalls eine Menschenrechtsbeschwerde einreichen bei: Department of Health and Human Services (U.S.-Gesundheitsministerium), Office for Civil Rights (Amt für Bürgerrechte), elektronisch über das Office for Civil Rights Complaint Portal, zugänglich über https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, oder per Post oder telefonisch an:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Beschwerdeformulare sind verfügbar unter http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

 

Twin Aspen Dental Center

Discrimination is Against the Law

Twin Aspen Dental Center konfòm ak lwa sou dwa sivil Federal ki aplikab yo e li pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, peyi orijin, laj, enfimite oswa sèks. Twin Aspen Dental Center pa ekskli moun oswa trete yo nan fason ki diferan akoz ras, koulè, peyi orijin, laj, enfimite oswa sèks yo.

Twin Aspen Dental Center:

 • Bay èd ak sèvis gratis pou moun ki andikape pou yo kominike avèk nou nan fason ki efikas, tankou:

○ Enèprèt langaj siy ki kalifye

○ Enfòmasyon ekri nan lòt fòma (gwo lèt, odyo, fòma elektwonik ki aksesib, lòt fòma)

 • Bay sèvis lang gratis a moun lang prensipal yo pa Anglè, tankou:

○ Enèprèt kalifye

○ Enfòmasyon ki ekri nan lòt lang

Ou ka depoze yon plent pou dwa sivil tou nan U.S. Department of Health and Human Services, (Ministè Sèvis Sante ak Imen Ameriken), Office for Civil Rights (Biwo Dwa Sivil) atravè Office for Civil Rights Portal, pa mwayen elektwonik ki disponib  nan https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, oswa pa lapòs oswa:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Fòmilè pou plent yo disponib nan http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

 

Twin Aspen Dental Center

Discrimination is Against the Law

Twin Aspen Dental Center iruwe isi na odabara etiti ruuru iwu nke na

adịghị akpa ókè na ndabere nke agbụrụ; ụcha akpụkpọ, mba o, afọ, nkwarụ, ma

ọ bụ mmekọahụ. [Name of covered entity] adịghị ewepu mmadụ ma ọ bụ naemeso ha dị iche iche n’ihi agbụrụ, na agba, mba o, afọ, nkwarụ, ma ọ bụ

mmekọahụ.

Twin Aspen Dental Center:

 • Enye free enyemaka na ọrụ ndị mmadụ na nkwarụ si ekwu okwu na anyị,

dị ka:

○ Ruru Eru asụsụ ndị ogbi kpe

○ E Dere ọmụma ndị ọzọ formats (buru ibu ebipụta, audio, inweta

electronic formats, ndị ọzọ formats)

 • Na-enye free asụsụ ọrụ ndị bụ asụsụ bụ isi abụghị English, dị ka:

○ Ruru Eru kpe

○ Ozi e dere n’asụsụ ọzọ

I nwekwara ike faịlụ a ruuru mkpesa na U.S Department of Health and

Human Services, Office for Civil Rights, electronically site na Office for Civil

Right Complaint Portal, dị na https://ocroportal.hhs,gov/ocr/portal/lobby.jsf ma ọ bụ site mail ma ọ bụ ekwentị na:

 

US Department of Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington D.C 20201,

 

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

 

Mkpesa iche dị na http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Twin Aspen Dental Center

Discrimination is Against the Law

Twin Aspen Dental Center は適用される連邦公民権法を遵守し、人種、肌の色、出身国、年齢、障害、または性別に基づく差別をいたしません。Twin Aspen Dental Centerは人種、肌の色、出身国、年齢、障害、または性別を理由として人を排除したり、異なる扱いをいたしません。

Twin Aspen Dental Center:

 • 効果的にコミュニケーションを図るため、障害のある人に以下の支援やサポートを無料で提供いたします。

○ 資格ある手話通訳者

○ その他形式の文字情報(大きな活字、音声信号、手軽な電子形式、その他)

 • 英語を母語としない人へ以下の言語サービスを無料で提供いたします。

○ 資格ある通訳者

○ 英語以外の言語で書かれた情報

また、公民権に関する苦情は、U.S. Department of Health and Human Services(保健社会福祉省)のOffice for Civil Rights(公民権局)へ、Office for Civil Rights Complaint Portal https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsfから電子申請するか、以下へ郵便または電話で申し立てることもできます:

U.S.Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C.20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

苦情申立書はhttp://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.htmlよりダウンロードいただけます。

Twin Aspen Dental Center

Discrimination is Against the Law

Twin Aspen Dental Center 은(는) 관련 연방 공민권법을 준수하며 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 차별하지 않습니다. [Name of covered entity]은(는) 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 누군가를 배제하거나 다른 방식으로 대우하지 않습니다.

Twin Aspen Dental Center:

 • 장애인들이 저희와 효과적으로 의사소통할 수 있도록 다음과 같은 무료 지원과 서비스를 제공합니다.

○ 자격있는 수화 통역자

○ 다른 형식의 서면 정보(큰 활자, 음성, 사용 가능한 전자 형식, 기타 형식)

 • 주로 사용하는 언어가 영어가 아닌 이들에게는 다음과 같은 무료 언어 서비스를 제공합니다.

○ 자격있는 통역자

○ 다른 언어로 작성된 서면 정보

또한 공민권 민원을 미국 Department of Health and Human Services(보건복지부), Office for Civil Rights(시민권 사무국)에 https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf에 있는 시민권 사무국 민원 포털을 통해 전자 방식으로 제출하거나 우편이나 전화로 제출할 수 있습니다. 주소 및 연락처는 다음과 같습니다.

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

민원 양식은 http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html에 있습니다.

 

Twin Aspen Dental Center

Discrimination is Against the Law

Twin Aspen Dental Center ले उपयुक्त संघीय अधिकारको व्यवस्थासँगै पालन गर्छ र वंश, रङ, राष्ट्रियता, उमेर, अपाङ्गता वा लिङ्गको आधारमा भेदभाव गर्दैन । Twin Aspen Dental Center ले वंश, रङ, राष्ट्रियता, उमेर, अपाङ्गता वा लिङ्गको कारण मानिसहरूलार्इ भिन्न रूपले व्यवहार वा मानिसहरूलार्इ बेवास्ता गर्दैन ।

Twin Aspen Dental Center:

 • यसले हामीसँग प्रभावकारी रूपमा संचार गर्न अपाङ्गता भएका मानिसहरूलार्इ निःशुल्क सहायता र सेवाहरू प्रदान गर्छ, जस्तैः
  • योग्य साङ्केतिक भाषा अनुवाद गर्नेहरू
  • अन्य ढाँचाहरूमा लिखित जानकारी (ठूलो प्रिन्ट, अडियो, सजिलै पहुँच भएको इलेक्ट्रोनिक ढाँचाहरू, अन्य ढाँचाहरू)
 • प्राथमिक भाषा अङ्ग्रेजी नभएका मानिसहरूलार्इ निःशुल्क भाषाका सेवाहरू प्रदान गर्ने, जस्तैः
  • योग्य अनुवादकहरू
  • अन्य भाषाहरूमा लिखित जानकारी

तपार्इंले Office for Civil Rights (नागरिक अधिकारको कार्यालय), U.S. Department of Health and Human Services (यु.एस. स्वास्थ्य र मानव सेवा विभाग) सँग नागरिक अधिकारको गुनासो दर्ता पनि गर्न सक्नुहुन्छ, Office for Civil Rights Complaint Portal को निम्ति कार्यालयबाट इलेक्ट्रोनिक रूपमा https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf मा वा पत्र वा फोनबाट यहाँ उपलब्ध छः

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-868-1019, 800-537-7697 (टिडिडि)

गुनासो फाराम http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html मा उपलब्ध छन् ।

 

Twin Aspen Dental Center

Discrimination is Against the Law

Twin Aspen Dental Center соблюдает применимое федеральное законодательство в области гражданских прав и не допускает дискриминации по признакам расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола.  Twin Aspen Dental Center не исключает людей и не относится к ним по-разному из-за расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола.

Twin Aspen Dental Center:

 • Для эффективного взаимодействия предоставляет безвозмездную помощь и оказывает услуги людям с ограниченными возможностями, а именно:

○ услуги квалифицированных сурдопереводчиков;

○ письменную информацию в других форматах (крупный шрифт, аудио формат, доступные электронные форматы, прочие форматы).

 • Предоставляет бесплатные услуги перевода людям, для которых английский не является основным языком, а именно:

○ услуги квалифицированных переводчиков;

○ письменную информацию на других языках.

Вы также можете подать жалобу о нарушении гражданских прав в U.S. Department of Health and Human Services (Министерство здравоохранения и социальных служб США), Office for Civil Rights (Управление по гражданским правам), в электронном виде через Office for Civil Rights Complaint Portal, доступный по ссылке: https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, по почте или по телефону:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201 (США)

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Бланки жалобы доступны по адресу: http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

 

Twin Aspen Dental Center

Discrimination is Against the Law

Sumusunod ang Twin Aspen Dental Center sa mga naaangkop na Pampederal na batas sa karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian.  Ang Twin Aspen Dental Center ay hindi nagtatangi ng mga tao o hindi nagpapakita ng ibang pakikitungo dahil sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian.

Ang Twin Aspen Dental Center ay:

 • Nagbibigay ng mga libreng tulong at serbisyo sa mga taong may kapansanan upang mahusay silang makipag-ugnayan sa amin, gaya ng:

○ Mga kwalipikadong interpreter ng sign language

○ Nakasulat na impormasyon sa iba pang mga format (malaking print, audio, mga naa-access na electronic na format, iba pang mga format)

 • Nagbibigay ng mga libreng serbisyo sa wika sa mga taong hindi Ingles ang pangunahing wika, gaya ng:

○ Mga kwalipikadong interpreter

○ Impormasyong nakasulat sa iba pang mga wika

Maaari ka ring maghain ng reklamo sa mga karapatang sibil sa U.S. Department of Health and Human Services (Kagawaran ng Mga Serbisyong Pangkalusugan at Pantao ng U.S.), Office for Civil Rights (Tanggapan para sa Mga Karapatang Sibil), sa electronic na paraan sa Office for Civil Rights Complaint Portal, na makikita sa https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o sa pamamagitan ng koreo o telepono sa:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Ang mga form ng reklamo ay makukuha sa http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.